Search

Условия за ползване

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Описаните по-долу правила и условия,(наричани за краткост „Общи/-те условия“),уреждат използването на този уебсайт, като регламентират отношенията,възникващи между доставчика "Агродрип-БГ" ЕООД и лицата, ползващи онлайн - магазина, достъпен на уебсайт: kapkovo.bg ,(наричан по-нататък „Сайтът“) за покупко-продажба на стоки.

Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване, преди да заявите и извършите покупка на стока от онлайн - магазина.

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната им редакция.

1. Страни по Общите условия

1) "Агродрип-БГ" ЕООД - търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, наричано по-нататък "Агродрип-БГ" ЕООД, „Дружеството“ или „Ние“

2) Всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 18 г.),предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, което се е съгласило с тези Условия за ползване и ползва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“, „Потребителят“ или „Вие“.

Малолетни физически лица (ненавършили 14 /четиринадесет/ години),непълнолетни физически лица (на възраст между 14 /четиринадесет/ и 18 /осемнадесет/ години) без получено предварително съгласие от свой родител или друг законен представител, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват онлайн - магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

С регистрирането си в Сайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от страна на свой родител или друг законен представител да сключи съответната сделка.

2. Приемане/неприемане на Общите условия

1) Отбелязването на отметка пред „Съгласен съм с условията за ползване на сайта“ при завършване на поръчката, се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Условия за ползване за ползване на Сайта и онлайн - магазина и сте съгласни да бъдете обвързани с тях. От момента на отметката възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез онлайн-магазина.

Моля да имате в предвид, че Вашето съгласие с настоящите Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн - магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към "Агродрип-БГ" ЕООД.

2) В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте Сайта за извършване на покупки на стоки от онлайн-магазина.

3. Идентифициране на Потребителя

Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Условия за ползване, както и във връзка с извършване от Потребителя на поръчки от онлайн – магазина, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител. Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог - файлове на сървъра на kapkovo.bg на IP-адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация и завършване на направена поръчка, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация.

4. Политика на поверителност

1) Събираната информация за Потребителя, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се използва само за изпълнение на съответния сключен договор за покупко-продажба на стока от онлайн-магазина и за маркетингови цели. Посочената в предходното изречение информация не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тази информация е изискана по надлежния законов ред от държавен орган или компетентна институция.

С приемане на настоящите Условия за ползване Потребителят дава безусловно и безсрочно своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна (с надлежно писмено изявление до адреса за контакт на Дружеството, посочен в чл. III., т. 4 по-долу),предоставените от него лични данни да бъдат използвани от "Агродрип-БГ" ЕООД или упълномощени от Дружеството лица (включително, но не само – куриерски фирми) за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на стоки от онлайн-магазина и за доставка на стоките, както и за други незабранени от действащото законодателство цели.


5. Авторски права

1) Дружеството и/или негови партньори и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговското име "Агродрип-БГ" ЕООД, на логото, корпоративните символи и изображения, и на търговските марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството или на съответния негов партньор/доставчик, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда; целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативени актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове) от която и да е част от този Сайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.

2) Потребителят има право да ползва свободно материалите и ресурсите на Сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в настоящите Условия за ползване. Потребителят няма право да използва Сайта:

- по начин, чрез който се нарушава, пряко или косвено, действащ местен или международен закон

- по начин, чрез който се нарушават, пряко или косвено, правата на други лица

- качване и/или разпространение на материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер, или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права и/или интереси на трети лица.

Потребителят може да прецени, че съобщение, изпратено от "Агродрип-БГ" ЕООД до него, по един или друг начин накърнява авторско или друго нормативно защитено право. В такъв случай Потребителят има право да се свърже с Дружеството чрез някой от наличните на Сайта канали за кореспонденция, за да се даде възможност на Дружеството да вземе информирано решение по посочения сигнал.

6. Ограничаване на отговорността

Във връзка с ползването услугите на Сайта и онлайн-магазина, Потребителят следва да има предвид, че:

1) "Агродрип-БГ" ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време.

2) Достъпът на Потребителя до Сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружеството.

3) "Агродрип-БГ" ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове),публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този Сайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя. Дружеството не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.

4) "Агродрип-БГ" ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Потребителя. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта,се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет - достъпа до Сайта.

5) "Агродрип-БГ" ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете на Сайта и предлаганите в онлайн-магазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните цветове и форми начин.

6) "Агродрип-БГ" ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина в случай, че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Дружеството си запазва и правото да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил на Сайта.

7) "Агродрип-БГ" ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчана от Потребителя стока в случай, че същата е платена с банкова карта и издателят на съответната банкова карта откаже да одобри плащането , заявено чрез картата.

8) "Агродрип-БГ" ЕООД не носи отговорност за неприкосновеността и сигурността на личните данни, предадени чрез Сайта, в случай на неоторизиран достъп (целенасочени /планирани или инцидентни/ хакерски атаки) от трети лица; в допълнение - "Агродрип-БГ" ЕООД не съхранява и респективно - не носи отговорност за данни и информация, получени при плащания, извършени чрез кредитни или дебитни карти – този вид плащания се извършват съгласно изискванията за плащане (включително – за идентификация, автентикация и оторизация) с такъв вид разплащателни инструменти, поставени от издателя на съответната карта или посредник за извършването на плащанията (какъвто "Агродрип-БГ" ЕООД не е).

9) "Агродрип-БГ" ЕООД не носи отговорност за различия между посочените на Сайта цени на стоките в онлайн-магазина и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

10) "Агродрип-БГ" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от дефект на стока, закупена от онлайн магазина – отговорността се носи от производителя на съответната стока.

11) "Агродрип-БГ" ЕООД не носи отговорност за рекламации относно повреди на стоки, причинени от употреба на закупена от онлайн магазина стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на съответните подзаконови актове, приложими на територията на Република България.

7. Промяна на Общите условия

"Агродрип-БГ" ЕООД си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред - не засягат поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

 

II. УСЛУГИ

 

Чрез Сайта "Агродрип-БГ" ЕООД предлага на Потребителя оферти за покупка от онлайн магазина на разнообразни стоки ,чрез извършване на електронна (онлайн) поръчка, заплащане на съответната продажна цена по избран от Потребителя начин и доставка до посочен от Потребителя адрес.

1. Условия за покупка на стока

За да пазарува от Сайта, Потребителят може да действа като гост или като регистриран потребител, със собствен профил в Сайта. И в двата случая е необходима регистрация на Потребителя.

Във връзка с регистрцията:

- процедурата по регистрация е изцяло доброволна и безплатна;

- задължително следва да се попълнят всички места, отбелязани със звездичка (*);

- Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни или точни данни; в противен случай носи отговорността за неточно изпълнение на договора;

- Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от Дружеството поръчка, която все още не е получена на заявения от Потребителя адрес;

- Потребителят носи изцяло отговорност за опазването на своето потребителско име и парола за профила си в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице,чрез използване на потребителското име и паролата.

2. Сключване на договор

 

1) Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма на Сайта. Регистрационната форма включва данни за:

- получателя на стоката;

- мястото на доставка;

- характеристики на поръчаната стока;

- брой на поръчаната стока;

- цена на поръчаната стока;

- начин на плащане.

2) Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Съгласен съм с условията за ползване на сайта“ и натискане на бутона „Поръчай”. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема е-майл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3) Дружеството изпраща имейл – съобщение на Потребителя, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на поръчаната стока.

4) Потвърждението на конкретната поръчка от страна на "Агродрип-БГ" ЕООД е условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от онлайн-магазина се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната поръчка,обвързва Дружеството и Потребителя с условията на договора, с условията, описани в настоящите Общи правила, както и със съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

3. Цена

1) Всички цени на стоки, предлагани в онлайн магазина на Сайта:

- са посочени в български лева;

- включват ДДС;

- включват и цена на опаковката на съответната Стока;

2) За всяка стока, предлагана в онлайн магазина, е посочена актуалната й цена.

3) В случаите, когато за предлагани в онлайн магазина стоки, е налице намаление от редовната им цена, наред с редовната й цена се посочва и съответната намалена цена.

4. Начини на плащане

При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането. Този начин може да бъде:

- чрез наложен платеж – Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока


1) Плащане чрез наложен платеж:

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока),се извършва по следния начин:

- от получателя на доставяната стока

- на куриера

- в момента на доставката на пратката.

Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Условия за ползване.


5. Доставка

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат в предвид следното:

1) Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

2) Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

3) Срокът на доставка е 5 - 7 работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка. В този срок поръчката се обработва, поръчаната стока се предава на куриер и се доставя до Потребителя.

- Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка, поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на "Агродрип-БГ" ЕООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

4) Поръчаната стока се доставя чрез куриер – "Еконт Експрес" ООД, с електронен адрес: www.econt.com

5) Цената на доставката се изчислява при обработването на поръчката.

6) Служител на "Агродрип-БГ" ЕООД информира клиента за цената на доставката.

7) Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка.

8) Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в заявката.

9) В случай, че:

- Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката

- съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график

се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма.

Ако Потребителят не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството.

10) В случай, че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката (дължимата такса за експресна доставка), съгласно тарифата на "Еконт Експрес" ООД).

11) При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката (дължимата такса за експресна доставка съгласно тарифата на "Еконт Експрес" ООД).

В случаите по пункт II, точки 5.10) и 5.11) по-горе, отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.

6. Преминаване на риска

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката),различно от куриера, приеме стоката.

7. Гаранция

1) За всяка закупена от онлайн магазина стока Потребителят може да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба.

2) В допълнение и извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция.

- търговската гаранция се описва изрично в описанието на съответните стоки, за които се отнася;

- търговската гаранция не ограничава законната гаранция по Закона за защита на потребителите;

3) Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката.

4) Доказателство за гаранцията е стоковата разписка за получаване на стоката, придружаваща поръчаната стока.

5) Гаранцията не важи в следните случаи:

- липса на потвърждение за доставка на стоката (невърнат в Дружеството екземпляр от стоковата разписка);

- Потребителят не уведоми Дружеството за очевидни дефекти на стоката, констатирани от Потребителя при нейното получаване; уведомяването следва да се извърши от Потребителя в срок до 2 (два) дни по имейл – на адреса на електронната поща на Дружеството;

- изтичане на срока на законната гаранция;

- изтичане на срока на търговската гаранция, когато последната е по-дълга от законната гаранция;

- механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя;

- използването на стоката при условия, които не отговарят на естестваната й среда, поради химически или механични въздействия;

- повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и условията за използването на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на подзаконовите актове, приложими в Република България ;

- повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

8. Рекламация

Потребителят има право да предяви рекламация до Дружеството. Предпоставки за предявяването на рекламация са:

1) да е налице несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока;

2) рекламацията да се предяви от Потребителя в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката на стоката;

3) да са спазени съответно и другите условия за предявяване на рекламации, установени в настоящите Условия за ползване (и в частност – условията по пункт II, точки 9 и 10 и в Закона за защита на потребителите.

При основателна рекламация:

- Дружеството възстановява на Потребителя стойността на стоката – предмет на рекламацията;

- възстановяването на сумата се извършва по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

9. Връщане на стока

Потребителят има право да се откаже от сключения договор за онлайн продажба,като спазва следните условия:

- Отказът да бъде направен до 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

- Стоката да се връща в рамките на посочения по-горе срок с ненарушен търговски вид и опаковка.

За върната в горепосочения срок стока се приема, само при условие,че са изпълнени едновременно следните условия:

- стоката е в оригиналната си опаковка;
- стоката не е употребявана или с нарушен вид;
- Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

- Възстановяване на сумата се извършва до четиринадесет работни дни от получаване на върнатата Стока на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя.

За да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от договора, Потребителят може (но не е длъжен) да използва възможността за комуникация с Дружеството по електронна поща (email).

Правила, приложими и при връщането на стоки:

- До момента на предаване на връщаната стока на Дружеството, рискът от погиването или повреждането й, се носи от Потребителя.

- Върнатата стока се преглежда чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Право на прехвърляне

"Агродрип-БГ" ЕООД си запазва правото да прехвърля всички свои права и/или задължения по настоящите Условия за ползване и по всеки договор за покупка на стока от онлайн магазина. В този случай:

- Дружеството не се освобождава от отговорност за изпълнение на задълженията, поети към Потребителя и неизпълнени към датата на прехвърлянето;

- приобретателят встъпва като съдлъжник на "Агродрип-БГ" ЕООД.

Прехвърлянето на права и/или задължения става с писмено известие до Потребителя.

2. Право на промяна на публикуваната информация

"Агродрип-БГ" ЕООД си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време. Измененията влизат в сила незабавно (с изключение на измененията на настоящите Условия за ползване) и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта.

3. Бисквитки

Сайтът kapkovo.bg има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies),които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Дружеството използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

5. Контакт

1) Осъществяването на кореспонденция с Дружеството при и/или по повод извършване на покупки от онлайн магазина следва да се извършва на следните канали:

Телефон: +359 887 308 490

Електронна поща: kapkovo.napoqvane@gmail.com

Дружеството поддържа на Сайта публикация на данните си за идентификация и детайли за контакт с Потребителите.

2) С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

- Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес:

kapkovo.napoqvane@gmail.com и/или телефонен номер: +359 887 308 490

- за получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез email - комуникация или публикуване на известие на Сайта.

6. Приложимо право

1) За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

2) Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Условия за ползване и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина, ще бъдат решавани:

- чрез споразумение между Страните;

- при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Условия за ползване могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общтите условия.

Filters
Sort
display